Algemene verkoopsvoorwaarden

Er wordt vooraf gestipuleerd dat de huidige verkoopsvoorwaarden gelden voor de verkoop van producten op de website www.halewijn.info (van Halewijn nv, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, België). Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Het ingaan op een aanbieding, het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

Aanbod en prijzen

De prijzen van de producten worden aangegeven in euro (inclusief taksen). Verzendingskosten binnen België zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor verzending naar andere landen worden de reële portkosten aangerekend. Alle bestelde producten moeten betaald worden in euro. De producten blijven eigendom van Halewijn nv tot de prijs definitief en volledig werd betaald.

Halewijn nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van een product te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de 7 dagen na kennisname van de aangebrachte wijziging.

Halewijn nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (typ)fouten in de prijzen of voorwaarden. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Halewijn nv streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Halewijn nv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Halewijn nv kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortvloeien uit het niet langer verschijnen of beschikbaar zijn van een product op de markt.

Bevestiging van de bestelling

Uw bestelling is pas definitief bevestigd en verbindt Halewijn nv pas bij ontvangst van de e-mail die bevestigt dat de bestelling is gevalideerd.

Levering

Het product wordt na ontvangst van uw betaling geleverd op het adres dat aangegeven werd bij de bestelling. Levering aan postbusnummers is niet mogelijk.

Aangegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie. Halewijn nv streeft een stipte naleving van de leveringstermijnen na, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

Verzakingsrecht

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 voorziet in artikel 79 dat de consument het recht heeft aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Wanneer de koper wil afzien van de verkoop kan hij dat doen binnen de 7 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren en een kopie van de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: Halewijn nv, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.

Binnen de 30 dagen na de terugname zal Halewijn nv de eventueel betaalde bedragen aan de klant terugstorten, met uitzondering van de leveringskosten.

Onvolledige, beschadigde of door de klant bevuilde goederen worden onder geen enkel beding teruggenomen.

Verlies of diefstal

Halewijn nv draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen behoren.

Adresgegevens

Halewijn nv
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
België
halewijn.uitgaven@kerknet.be
BTW BE 0405 998 646