Gebruiksvoorwaarden - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Halewijn NV

Maatschappelijke zetel: , Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.

Deze website wordt beheerd door de webmaster van Halewijn (uitgeverij@halewijn.info).

Ondernemingsnummer: BE 0405 998 646

Rechtspersonenregister (RPR): Antwerpen

Telefoonnummer: +32 3 210 08 11

E-mail adres: uitgeverij@halewijn.info

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Halewijn NV en de gebruiker van de website Halewijn.be.

Door zijn bezoek aan de website Halewijn.be bevestigt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden.

Voorwaarden

Het gebruik van de website Halewijn.be houdt in dat de gebruiker deze voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten op de website integraal en onherroepelijk aanvaard. Halewijn NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekend gemaakt op de website en zullen onmiddellijk van kracht zijn.

Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u de site niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien.

De informatie die hier wordt aangeboden is met de nodige zorg nagekeken, maar onvolkomenheden en onjuistheden kunnen altijd voorkomen. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of onvolledige informatie of voor het ongeschikt zijn van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website, alsook alle bestanddelen van de website - waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beelden, geluiden, databank, software, benamingen, merken, handels-en domeinnamen - geniet auteursrechtelijke bescherming. De gebruiker van de website erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Halewijn. Gebruik van de website is beperkt tot wat noodzakelijk is voor het bekijken van de website en voor het gebruik van de diensten aangeboden op de website.

Geen enkele van de bestanddelen van de website, de informatie op de website, alsook de website zelf mogen worden opgeslagen, gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verkocht, overgedragen aan derden of anders gebruikt dan met de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Halewijn.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de site van Halewijn, maar alleen als Halewijn in het volledige scherm van de browser zichtbaar wordt (dus zonder tussenstap en zonder dat de website van Halewijn in een frame van een andere website verschijnt) en het adres (URL) van de site Halewijn zichtbaar blijft.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden impliceert niet dat Halewijn noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op deze sites wordt aangeboden en deze links zijn uitsluitend informatief. De gekoppelde websites staan niet onder de controle van de medewerkers van Halewijn. Halewijn kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die u ontvangt via deze sites of de juistheid ervan. Alleen de uitbaters van deze websites van derden zijn verantwoordelijk voor de informatie op hun websites en de naleving van de geldende wetgeving in verband met de producten en diensten die ze aanbieden.

Verkoopvoorwaarden

Raadpleeg hiertoe de verkoopvoorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

Halewijn stelt alles in het werk om een goede beschikbaarheid van de website te verzekeren, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is of dat er zich geen storingen, onderbrekingen of fouten voordoen. Halewijn behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot de website te onderbreken, of de dienstverlening stop te zetten.

Halewijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebrek aan toegang of de slechte werking van de website.

Halewijn is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of storingen aan de gegevens of de computer infrastructuur van de gebruiker van deze website door het gebruik van de website. Halewijn is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen.

Halewijn.be stelt alles in het werk opdat de informatie op de website volledig juist en nauwkeurig zou zijn. Halewijn.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website Halewijn.be

Toepasselijk recht

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Privacy beleid

Raadpleeg hiertoe onze privacy verklaring en cookies beleid.